SPOLUPRACOVŇA Banská Bystrica je priestor …,

  • ktorý víta všetkých – obyvateľov a obyvateľky, odborníkov a odborníčky MsÚ či vedenie mesta,
  • v ktorom sa posilňuje partnerstvo obyvateľstva a mestských zástupcov,
  • kde sa počúvame a rozprávame o aktuálnych mestských témach a o všetkom, čo nás v meste teší a trápi,
  • kde sa rodí kolektívna inteligencia mesta, ktorá prispieva ku kvalitným verejným službám, k rozvoju,  bystrejšej a priateľskejšej Banskej Bystrici.

 

 

 

Mestská SPOLUpracovňa Banská Bystrica

Organizácia Dialogue centre,n.o. sa koncom roku 2022 podielala s mestom Banská Bystrica na transformácii Platformy pre Otvorené vládnutie a stála pri vzniku a nastavení SPOLUpracovne Banská Bystrica.

V spolupráci s mestom organizovala viacero SPOLUpracovní na verejné témy, ktorých výstupy sú zverejnené online, tak ako aj viac informácií o samotnej SPOLUpracovni a ďalších plánovaných akciách.