Dialogue Centre n. o. sme založili v roku 2018 a aktívne sme začali pôsobiť od roku 2019. Sídlime v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Pri našom vzniku stála naša staršia „sestra“, UK CEE DIALOGUE CENTRE, CIC. so sídlom v Londýne, ktorá sa od roku 2016 venuje prevažne problematike  dialógu v rámci UK a CEE (Central Eastern Europe) a relevantných aktuálnych tém, akými je napr. Brexit.

Naším poslaním je:

  • Prispievať k rozvoju kultúry dialógu naprieč spoločnosťou, jednak v interpersonálych vzťahoch ako aj v kultúre vládnutia na všetkých úrovniach verejnej správy, a poskytnúť ľuďom a organizáciám priestor, kde budú mať príležitosť naučiť sa a viesť dialóg, ktorý im umožní dosahovať vysokú kvalitu komunikácie.
  • Prispievať  k spájaniu a prepájaniu spoločnosti, vďaka prehbovaniu vzájomného porozumenia a skvalitňovania vzájomných vzťahov, prostredníctvom systematického využívania dialogických a participatívnych metód a prepájaniu aktérov naprieč všetkými spoločenskými štruktúrami.
  • Aktivizovať a zvyšovať celospoločenskú schopnosť adaptácie a mobilizácie v spojení s takými výzvami súčasnosti akými sú udržateľný rozvoj a pandémia COVID 19 a zvládať tieto komplexné, dynamické a bezprecedentné výzvy prostredníctvom  participatívnych a dialogických prístupov využívaných všade tam, kde je záujem o rozvoj participatívnej a aktívnej spoločnosti, pre podporu navigácie v komplexnosti súčasných výziev a využívania kolektívnej inteligencie pri hľadaní ich riešení - vo svojom, alebo aj v širšom spoločenskom prostredí.
  • Prispievať k odolnosti a inováciii prostrednícvom systematického skvalitňovanie foriem spolupráce a dialógu vlád, občanov a súkromného sektora, ako aj rôznych iných medzi-sektorových a medzi-úrovňových spoluprác.

Pre naplnenie tohto poslania sa zameriavame na organizáciu a facilitáciu platforiem pre dialóg alebo komunikačných platforiem, sieťovanie, mobilizovanie a budovanie kapacít v participatívnom lídertve, facilitácii a dialógu.