Dialogue Centre n. o. sme založili v roku 2018 a aktívne sme začali pôsobiť od roku 2019. Sídlime v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Pri našom vzniku stála naša staršia „sestra“ UK CEE DIALOGUE CENTRE, CIC. so sídlom v Londýne, ktorá sa od roku 2014 venuje prevažne problematike interkultúrneho dialógu v rámci UK a CEE (Central Eastern Europe).

Naším poslaním je:

  • Prispievať k rozvoju kultúry dialógu naprieč spoločnosťou, jednak v interpersonálych vzťahoch ako aj v kultúre vládnutia na všetkých úrovniach verejnej správy, a poskytnúť ľuďom a organizáciám priestor kde budú mať príležitosť naučiť sa ako viesť konštruktívny a efektívny dialóg.
  • Prispievať k depolarizácii spoločnosti vďaka prehĺbeniu vzájomného porozumenia, kultivovanej výmene názorov a prepájaniu aktérov. naprieč všetkými spoločenskými štruktúrami.
  • Zvyšovať celospoločenskú schopnosť adaptácie a mobilizácie v spojení s takými výzvami súčasnosti akými sú udržateľný rozvoj a pandémia COVID 19. Teda zvládať tieto komplexné, dynamické a bezprecedentné výzvy prostredníctvom posilnenia spolupatričnosti a podporou orientácie na verejné hodnoty.

Dialóg a spolupráca podporujú nielen demokraciu a spoločenskú súdržnosť, ale aj odolnosť a inovatívnosť, a teda koniec koncov aj schopnosť spoločenstiev a vlád reagovať na extrémne dynamické a náročné problémy. Inovácia a systematické skvalitňovanie foriem spolupráce a dialógu vlád, občanov a súkromného sektora sú preto v tejto oblasti našimi prioritami.

Pre naplnenie tohto poslania sa zameriavame nielen na organizáciu a facilitáciu platforiem pre dialóg a vzdelávanie v oblasti špecifických zručností potrebných pre kvalitný dialóg, ale aj na budovanie kapacít „collaborative leadership“ (líderstva pre podporu spolupráce) a „value-driven leadership“ (líderstvo orientované na hodnoty).