Dialogue Session #8

Posledný tohtoročný verejný dialóg sa niesol v téme Migrácie. Nazvali sme ho jemne provokatívnym názvom: “Sme GRANDi voči miGRANTom?” a uskutočnil sa 28. novembra o 19:00 tradične v Jazz klube U Francúza. 

Zámerom už druhého depolarizačného dialógu bola otvorená diskusia o problematike migrácie a akým spôsobom je v našej spoločnosti vnímaná a najmä zneužívaná. 

Rozprávaním o fenoméne migračnej polarizácie sme sa snažili prehĺbiť poznanie o danej téme. Veľkú časť tvorilo zdieľanie osobných príbehov a skúsenosti so spoločnou snahou nájsť odpoveď na kľúčovú otázku: Sme GRANDI voči miGRANTOM? Je naše správanie sa k “cudziemu” zrkadlom nášho najlepšieho ja? 

Aj pri tomto dialógu bolo naším cieľom pozvať občanov všetkých generácií a názorových odtieňov, aby sme zabezpečili nami veľmi váženú diverzitu postojov. Okrem verejnosti sme prizvali skutočne výnimočných hostí s bohatými profesionálnymi skúsenosťami v oblasti migrácie. 

Pozvanými hosťami boli: 

  • Branislav Tichý - humanitárny pracovník (pôsobil predtým v OSN, či na Ministerstve vnútra SR)
  • Mgr. Alexandra Kubaliaková - Sociálny pracovník kancelárie prvého kontaktu (Slovensky Červený Kríž)
  • Natália Metsenko - OZ Marína 
  • Tomáš Gulán - zástupca organizácie IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu)

+ špeciálny hudobný hosť, Sona Kmet

Úvodom stretnutia nás sprevádzala skladba éterickej Soni Kmet, ktorú zložila pri Ruskej invázií na Ukrajinu vo februári 2022. Spoločne sme sa zamysleli nad tým, ako sa ľudia správali k nám, keď sme sa ocitli v pozícií cudzincov, emigrantov, imigrantov. Panovala zhoda, kde každý považoval za dôležité mať niekoho blízkeho na koho sa môže obrátiť a kto mu môže pomocť, keď sa ocitne v “cudzej krajine”. Ľudia s dobrou zahraničnou skúsenosťou majú potom tendenciu správať sa solidárnejšie voči migrantom aj vo svojej domovskej krajine. Takáto osobná skúsenosť sa javí ako tou najefektívnejšou prevenciou v prijatí inakosti. 

Zaoberali sme sa aj dôvodmi našej veľkorysosti a konaním dobra zo zištných dôvodov. Dobro samotné by sa však malo konať aj keď sa nám naspäť nič nevracia. Kľúčovým sa tiež javí práca s emóciami a uvedomenie si ich u každého jedného z nás, práca samého na sebe. Naučiť sa uvedomovať si a spracovávať emócie nám môže pomôcť pracovať s polarizáciou aj v bežnom živote. 

Neopomenuteľnú rolu pri migračných krízach zohráva aj samospráva, jednou z jej úloh by malo byť prepájanie aktérov, ktorí môžu spolupracovať a pomôcť pri prekonávaní lokálnych problémov. A v neposlednom rade je to tretí sektor, ktorý je nezastupiteľným v poskytovaní adresnej pomoci ako aj v pestovaní kultúry dobrovoľníctva.

Počas piesne sme na záver stretnutia zreflektovali, čo môžeme urobiť aby sme my sami dopomohli k depolarizacii v našom okolí, v práci či v rodine. Každý si svoj záväzok napísal na papier a uložil u seba. S týmto záväzkom sme sa rozlúčili zase o kúsok lepší, uvedomelejší a odhodlanejší k zmierlivosti. 

Týmto dialógom nekončíme a v ďalšom roku sa opäť chceme stretávať pri témach, ktoré našu spoločnosť rozdeľujú. Pozrieme sa tiež bližšie na metódy depolarizácie, ktoré môžeme aplikovať v osobnom i profesionálnom živote. 

Všetkým účastníkom dialógov ďakujeme za podporu, ktorú nám vyjadrujete svojou prítomnosťou. Tiež ďakujeme baru “U Francúza”, ktorý nám veľkoryso poskytuje priestory už 5 rok. Sme radi, že máme možnosť svojím kúskom prispievať k zmierňovaniu napätia a navzájom sa učiť umeniu dialógu a alternatívnym spôsobom vedenia konverzácií.

Prajeme vám krásne sviatky, bez napätia a hádok. A ak by to predsa len bolo na spadnutie, aby ste to s vnútorným pokojom zvládli a trénovali sa v konštruktívnych a hlbokých dialógoch aj so svojimi blízkymi.

Dialogue Session #8