Niečo o našich metódach

 

Metóda - Konvergentné vs divergenté konverzácie

Sústreďujeme sa napr. na aktivity, ktoré sa zameriavajú na dizajn, organizáciu a facilitáciu participatívnych a skupinových konverzačných a učiacich sa procesov s cieľom maximalizácie potenciálu kolektívnej inteligencie a potenciálu pre inováciu.

Rozlišujeme rôzne fázy týchto procesov, podľa čoho vieme aplikovať vhodné metódy facilitácie:

  • vo fáze budovania dôvery a vzťahov sa sústreďujeme na vytvorenie a stimulovanie prostredia porozumenia ako základného kameňa spolupráce a predpokladu pre dialóg vôbec
  • v rámci divergentnej fázy procesov sa venujeme vytvoreniu a stimulovaniu prostredia kreativity a komunikačnej výmeny prostredníctvom aplikovania špecifických metód, ako napr. dôkladnej analýzy aktérov pre dialóg a namiešanie ich správnej alchýmie a využívania inovatívnych participatívnych metód, ktoré uľahčujú a stimulujú kvalitný brainstorming a komunikačné interakcie
  • v rámci konvergentnej fázy procesov pomáhame účastníkom pri hľadaní konsenzu, prioritizácie či  rozhodovacích procesov pri formulovaní konkrétnej agendy či postupov, programov a politík.

 

Metóda - Komunity praxe

(viac informácii čoskoro)

 

Metóda - Manažment (kultúrnej) zmeny

(viac informácii čoskoro)

 

 

Something from our methodology

 

Methodology - convergent vs divergent conversations

We focus our activities on designing, organizing and facilitating participatory and group conversational processes so as to maximize the potential of collective intelligence and the potential for innovation.

Several phases can be distinguished in these processes. According to them, we are able to apply the adequate methods of facilitation:

  • In the phase of trust and relationships building, we concentrate on creating and stimulating an environment of understanding as the cornerstone of cooperation and the prerequisite for dialogue itself.
  • In the divergent phase of processes,we pursue the creation and stimulation of an environment of creativity and communicative exchange by applying specific methods, such as detailed analysis of potential dialogue actors and finding the right alchemy between them and the use of innovative participative methods, which stimulate successful brainstorming and interaction between the actors.
  • In the convergent phase of processes, we help the participants in finding consensus, in prioritizing or in decision-making processes for formulating specific agenda or procedures, programs and policies.

 

Methodology - Community of practice

(more information soon)

 

Methodology - Cultural (change) management

(more information soon)