Sústreďujeme sa na skupinové procesy komunikácie a podľa potreby pokrývame všetky, resp. rôzne fázy dialógu:

  • fáza budovania dôvery a vzťahov
  • divergentná fáza
  • konvergentná fáza (facilitácia)

Vo fáze budovania dôvery a vzťahov sa sústreďujeme na vytvorenie a stimulovanie prostredia porozumenia ako základného kameňa spolupráce a predpokladu pre dialóg vôbec.

V rámci divergentnej fázy dialógu sa venujeme vytvoreniu a stimulovaniu prostredia kreativity a výmeny prostredníctvom aplikovania špecifických metód, ako napr. dôkladnej analýzy aktérov pre dialóg, zabezpečenia rozmanitosti aktérov či inovatívnych metód, ktoré uľahčujú a stimulujú kvalitný brainstorming.

Metódy, ktoré používame v konvergentnej fáze dialógu pomáhajú účastníkom pri hľadaní konsenzu, napr. v rozhodovacích procesoch alebo formulovaní konkrétnej agendy či postupov, programov a politík.