Hodnoty, ktoré kultivujeme a presadzujeme:

  • dôvera
  • spolupatričnosť
  • súdržnosť
  • orientácia na verejné hodnoty s dôrazom na udržateľný rozvoj
  • osobnostný rozvoj
  • odvaha

Našou inšpiráciou je hodnotovo orientované líderstvo („value-driven leadership“): viesť s jasným zámerom a preukazovať oddanosť takým hodnotám ako čestnosť, integrita, excelentnosť, odvaha, pokora, dôvera, starostlivosť o ľudí a sociálna a environmentálna zodpovednosť. V našej každodennej práci takisto aplikujeme princípy „collaborative leadership“ (líderstva pre podporu spolupráce):

  • podpora spolupráce vďaka prepájaniu, sieťovaniu aktérov
  • podpora spolupráce vďaka profesionálnej facilitácii komunikácie a dialógu medzi rozmanitými aktérmi a subjektami
  • funkcia katalyzátora, ktorý posúva hranice a status quo, inovuje témy