Náš kompas

Hodnoty, ktoré kultivujeme a presadzujeme:

 • dôvera
 • spolupatričnosť
 • súdržnosť
 • orientácia na spoločenské hodnoty s dôrazom na udržateľný rozvoj
 • osobnostný rozvoj
 • odvaha
 • humanizmus

Our compass

Values ​​we cultivate and promote:

 • trust
 • solidarity
 • cohesion
 • focus on public values ​​with an emphasis on sustainable development
 • personal development
 • courage
 • humanism