Z denníka projektu “Zelené sídlíská (zelené oázy)”

Samospráva v našom meste započala rozsiahly projekt nazvaný Zelené sídliská (zelené oázy). Ide o prípravu projektov revitalizácie 7 vybraných lokalít v meste Banská Bystrica s ohľadom na adaptáciu sa na zmenu klímy.

V prostredí miestnej samosprávy sa slovo participácia používa v spojení spolupráca s verejnosťou alebo zapojenie, resp. spolupráca verejnosti na plánovacích a rozhodovacích procesoch. Participáciu resp. podporu spolupráce samosprávy s verejnosťou pri plánovácích procesoch projektu Zelené sídliská, zverilo mesto Dialogue Centru. n.o.

Dialogue Centre n.o. považuje účasť na tomto projektu za príležitosť zapojiť širokú verejnosť a kľúčových aktérov s cieľom vytvoriť priestor  na dialóg, výmenu názorov a hľadanie spoločných inovatívnych a múdrych riešení, ako aj vytvoriť relevantné podklady pre rozhodovací proces mesta o budúcnosti daných lokalít.

Keďže sa jedná o ambiciózny cieľ, pre jeho splnenie Dialogue Centre n.o. rozplánoval prácu do niekoľkých základných etáp a aktivít o ktorých priebehu Vás budeme informovať práve na tomto mieste.

Poznámka: aktualizované informácie o projekte sú k dispozícii aj na webovej stránke Mesta Banská Bystrica tu.

1. Etapa – prípravné a informačné práce (júl – 1. pol. septembra)

1.1. Aktivita – spracovanie podkladov pre verejné stretnutia

V rámci tejto etapy za účasti odborných pracovníkov mestského úradu vypracuvávame podklady pre verejné stretnutia, aby účastníci mali dostatok informácií tak o súčasnom stave lokality, jej limitoch, ako aj  zámeroch v širšom okolí a súvisiacich územných vzťahoch. Vypracovali sme aj analýzu záverov dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v každej lokalite a poskytuje pohľad na preferencie aktivít účastníkov prieskumu ako ďalší podklad, ktorý bude mať verejnosť k dispozícii.

1.2. Aktivita – zapojenie miestnych lídrov

Jedna z aktivít tejto etapy je identifikácia a nadviazanie spolupráce s miestnymi lídrami, ktorí sa budú podieľať na  organizácii verejných stretnutí v lokalitách, asistovať  pri komunikačných a propagačných aktivitách  a v neposlednej rade aktivizovať obyvateľov v daných lokalitách k  účasti na verejných stretnutiach.  Miestni lídri sú považovaní  za kľúčových hráčov, ktorí v danej lokalite žijú, poznajú jej potreby  a vyvíjajú aktivity;  sú to napr. poslanci za daný volebný obvod, občianske rady, komunitné centrá, občianske združenia, a pod.

Vytvorili sme 7 základných  prípravných tímov v každej lokalite. Každý tím pozostáva s cca 2 miestnych poslancov a 2-3 členov občianskych rád, ktorí sa do prípravných tímov prihlásili na dobrovoľnej báze.

 1.3. Aktivita – Organizácie podujatia: “Stretnutie prípravných tímov”

V polovici augusta sme spoločne zo samosprávou zorganizovali stretnutie s prípravnými tímami, ktorého cieľom bolo vzájomne sa zoznámiť a dohodnúť sa na aktivitách, ktoré miestni lídri budú zabezpečovať. V súčasnosti prebiehajú individuálne stretnutia s prípravými tímami v lokalitách, ktorých cieľom je podporiť kvalitnejšiu prípravu pre realizáciu verejných stretnutí, vrátane prípravy prechádzky lokalitou, ktorú spoločne s obyvateľmi absolvujeme počas verejných stretnutí.

 

Informačno vzdelávacie aktivity

V tejto etape pracujeme spoločne so samosprávou aj na informačných aktivitách, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie o téme adaptácie sa na klimatické zmeny, ale aj o participácii. Chceme približovať problematiku modrej a zelenej infraštruktúry, informovať o súčasných trendoch v riešeniach verejných priestranstiev v tejto oblasti. Pre tento účel sme pripravili a uviedli informačnú výstavu a zorganizovali podujatie “Spoločne hľadáme riešenia na adpatáciu sa na zmenu klímy”. Tiež sme v spolupráci so samosprávou, externými expertami, ale aj expertami mestského úradu vytvorili informačné brožúrky, ktoré sa budeme snažiť s pomocou miestnych lídrov doručiť v čo najvyššiej možnej miere do rúk obyvateľom a obyvateľkám lokalít. Zároveň pripravujeme propagačné plagáty a letáky o verejných stretnutiach, ktoré budú miestnymi lídrami distribuované v daných lokalitách.

1.4. Aktivita – informačná výstava

8.9. sme otvorili informačnú výstavu, umiestnenú na Lazovnej ulici. Informačné panely približujú projekt Zelené sídliská (zelené oázy), lokality s ktorými sa bude pracovať, nechýbajú príklady dobrej praxe o opatreniach v rámci verejných priestorov, ktoré sú zamerané na adaptáciu sa na zmenu klímy a samozrejme nechýbajú základné informácie o participácii.

Na informačných paneloch sú umiestnené schránky, do ktorých môžu všetci obyvatelia či obyvateľky BB priebežne vhadzovať svoje nápady o “zelených” opatreniach na sídliskách.

Výstava bude nainštalovaná  do konca septembra.

1.5. Aktivita – podujatie – „Spoločne hľadáme riešenia na adaptáciu sa na zmenu klímy“

V rámci informačno-vzdelávacích aktivít sme tiež zorganizovali podujatie “Spoločne hľadáme riešenia na adaptáciu san a zmenu klímy” v 365. Labb na Lazovnej ulici.

Cieľom podujatia bolo zvýšiť informovanosť Banskobystričanov a Banskobystričaniek o projekte Zelené sídliská (zelené oázy) a celkovo rozprúdiť diskurz v meste na tému adaptácie sa na zmenu klímy v mestskom prostredí, resp. na sídliskách a ako a prečo to robiť participatívnym spôsobom. Cieľom podujatia bolo tiež prispieť k zblíženiu, resp. dialógu rôznych skupín – ako napr. odborníkov, predstaviteľov samosprávy a angažovaných obyvateľov v danej téme.

Na podujatie prišlo vyše 30 ľudí, z rozmanitých „svetov“.  Prišli mladí – študenti SŠ Zdravotnej; staršia generácia, jeden z prvých zakladateľov Strany zelených; súkromní nezávislí architekti; cudzokrajní Bystričania z Francúzska a Talianska, náhodne okoloidúca bystrická rodinka, aktívni a angažovaní občania a nechýbalo ani bohaté zastúpenie zo strany Mesta – prišli odborné garantky projektu z Oddelenia územného plánovaia a architekta mesta, vedenie mesta (primátor aj obidvaja viceprimátori), zástupcovia ďalšieho zeleného mestského projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“

Niektoré myšlienky, ktoré sa zrodili v rozhovore hovorili o tom, že klimatická kríza je klimatickou katastrofou, ktorú treba urgentne riešiť aj v Banskej Bystrici. Okrem „technických riešení“ nám môžu veľmi pomôcť aj mäkké riešenia – spolupráca a participácia, skromnosť a menej konzumu, spoločné vízie a dohody o ktorých sa treba stále veľa rozprávať a následne aplikovať v praxi. Základným prostriedkom k tomu je neustále sa učiť a praktizovať dialóg, tvrdo pracovať na budovaní dôvery, viac stavať na pozitívnych projektoch, ktoré sa v Bystrici vydarili a do diskusie neustále vťahovať „nových ľudí“.

 

Aktivita 1.6. – Informačné brožúrky, plagáty a letáky

V procese prípravy sú aj informačné brožúrky, ktoré plánujeme dostať do schránok obyvateľov a obyvateliek v daných lokalitách. Brožúrky budú obsahovať základné informácie o cieľoch participácie, o problematike klimatických zmien, ale aj o príkladoch dobrej praxe opatrení zameraných na adaptáciu sa na zmenu klímy v rámci verejných priestranstiev, vrátane sídlisk. Brožúrky sa vytvorili v spolupráci so samosprávou, externými expertami, ale aj expertami mestského úradu. Na prípravu tejto brožúrky sa nám podarilo nadviazať aj spoluprácu s expertami z pracovnej skupiny „APMA“ (Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu mesta na zmenu klímy), ktorá sa sformovala na Mestskom úrade v rámci ďalšieho mestského zeleného projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“.

V tlači sú aj propagačné plagáty a letáky, ktoré budú slúžiť ako hlavný nástroj pre propagáciu verejných stretnutí na sídliskách.

2. Etapa – Realizácia verených stretnutí (1. pol. septembra – koniec októbra)

Táto etapa je zameraná na prípravu facilitačnej stratégie, pokračovanie propagácie, prípravu fyzických priestorov pre realizáciu verejných stretnutí, ktoré sú (okrem dotazníkového prieskumu) hlavným nástrojom zapojenia verejnosti do príprav revitalizácie 7 lokalít v meste s dôrazom na adaptáciu sa na klimatické zmeny. Samozrejme,  kľúčovou aktivitou v tejto etape je realizácia dvoch kôl verejných stretnutí v daných lokalitách.

Pozvánka a harmonogram verejných stretnutí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie, novinky a aktuality z tejto etapy Vám prinesieme čoskoro.

 

3. Etapa – Spracovanie výstupov z verejných strentutí (1. pol. novembra)

V príprave.