Spoločnými silami k revitalizácii Mestského parku

 

Príprava revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa realizovala participatívnym spôsobom za účasti obyvateľov a odborníkov. Participatívny proces v projekte mestského parku zastrešovali koordinátorka pre participáciu a Otvorené vládnutie mesta Soňa Kariková v spolupráci s Dialogue Centre, n.o. v zastúpení s Evou Mazancovou. Tento proces sa realizuje v súlade s princípmi medzinárodnej Iniciatívy otvoreného vládnutia, ku ktorej sa mesto Banská Bystrica prihlásilo v r. 2020.

Mestský park v Banskej Bystrici sa nachádza západne od centra mesta za vodným tokom Bystrica, má štvorcový pôdorys a ohraničený je ulicami J. Kráľa, J. G. Tajovského, Ľ. Štúra a J. M. Hurbana. Rozloha mestského parku je 8,15 ha. Cieľom samosprávy je mestský park zachovať a citlivo zrevitalizovať pre budúce generácie. Revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici jednoznačne patrí medzi projekty, kde je dialóg obyvateľov, odborníkov a miestnej správy v spoločnej diskusii o tom, ako by mal mestský park po revitalizácii vyzerať nielen vítaný, ale aj nutný. Práve spolupráca a dialóg obyvateľov, odborníkov a samosprávy významne prispela k tomu, že priniesla kvalitný návrh riešenia verejného priestoru parku, ktorý je funkčný, citlivý voči potrebám Bystričanov, pripravený reagovať na výzvy budúcnosti, zároveň však reflektujúci dôležitý odkaz minulosti parku.

Počas posledného pol roka sa do kreovania predstavy o podobe parku po plánovanej revitalizácii, zapojilo cez 200 obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice prostredníctvom rôznych plánovacích, informačno-vzdelávacích a participatívnych aktivít.

Časová os participatívneho procesu

Prezentácia finálneho návrhu spracovaných podnetov od verejnosti sa konala počas Dní mesta na Radnici na Námestí SNP. Finálny návrh týchto podnetov bol odovzdaný odboru architekta mesta. Spracované podnety od verejnosti budú slúžiť ako súťažná pomôcka v rámci krajinno-architektonickej súťaže návrhov, ktorá je po participatívnom procese ďalšou fázou projektu revitalizácie mestského parku. Participatívny proces k obnove mestského parku ukázal silu kolektívnej inteligencie občanov a dôležitosť spolupráce samosprávy, občanov a odborníkov pri tvorbe verejných priestorov, vďaka čomu je Banská Bystrica na správnej ceste k obnove obľúbeného miesta stretávania sa všetkých vekových kategórií.

Výstup participatívneho procesu k obnove mestského parku: https://drive.google.com/file/d/1PrdjC_izpV0xz0Zx66SYXXVQS5DJo4AT/view?usp=sharing