Jednou z najpozitívnejších správ druhej polovice roka 2020 bola pre nás nepochybne správa o postúpení do projektu - OGP Local (z angl. „Open Government Partnership“ alebo „OGP“), kde sme sa stali jednou z partnerských organizácií. Naša miestna samospráva v Banskej Bystrici sa týmto stala v októbri 2020 jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sú súčasťou iniciatívy OGP local 2021.

Čo je Iniciatíva Partnerstva pre Otvorené vládnutie?

Iniciatíva Partnerstva pre Otvorené vládnutie patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov. Iniciatíva pre otvorené vládnutie oficiálne vznikla 20. septembra 2011 vďaka vtedajšiemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi a rozšírila sa do celého sveta. Existuje ako na národnej tak na lokálnej úrovni (OGP local).

Od roku 2011 sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo 79 členských krajín vrátane Slovenska, a to počas vlády Ivety Radičovej. Koordinátorom agendy otvoreného vládnutia a procesmi súvisiacimi s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na národnej úrovni bol a stále je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS). K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020.

Aké sú princípy otvoreného vládnutia?

Vládnutie je otvorené, keď nasleduje princípy transparentnosti, zúčtovateľnosti, participácie a spolupráce. OECD v tomto duchu definuje otvorené vládnutie ako “kultúru vládnutia založeného na inovatívnosti a udržateľnosti verejných politík a postupov, ktoré sú inšpirované transparentnosťou, zúčtovateľnosti a participície, ktoré podporujú demokraciu a inkluzívny rast.”

Prečo otvorene vládnuť aj na miestnej úrovni?

Hoci bola Iniciatíva pre otvorené vládnutie pôvodne zameraná len na národné vlády, už niekoľko rokov si uvedomuje kľúčovú úlohu regionálnej a miestnej samosprávy smerom k občanom vzhľadom na dôležité služby, ktoré samosprávy pre svojich občanov  zabezpečujú a jej bezprostrednú blízkosť k občanom. V súčasných komplexných a bezprecedentných situáciách, akou je napr. aj epidémia koronavírusu, sa zreteľne ukazuje, že akékoľvek opatrenia zamerané na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie si vyžadujú spoluprácu, transparentnosť a zapojenie obyvateľov a partnerov z rôznych oblastí a na rôznych  úrovniach, vrátane občianskej spoločnosti. Podobne, transparentnosť, spolupráca, funkčné vzťahy medzi mestom a partnerov zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora a uplatňovanie participatívnych mechanizmov  pri ich zapájaní, sú nevyhnutnou podmienkou napr. aj pre efektívny a udržateľný rozvoj miest a mnohých iných dôležitých a každodenných aktivitách spravovania vecí verejných.

Ako sme sa do OGP Local zapojili?

V priebehu leta 2020 sme si všimli výzvu Centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie pre zapojenie sa do Programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni 2020 (tzv. OGP Local 2020). Do programu sa mohli zapojiť subjekty regionálnej verejnej správy – samosprávne kraje, mestá a obce členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Viac informácií o "OGP Local 2020" a možnostiach zapojenia sa sme sa potom dozvedeli počas záverečnej konferencie k národnému projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorú organizoval ÚSV ROS. V rámci konferencie bol zriadený tzv. “OGP CORNER”, kde sa uskutočnila kľúčová konzultácia, na ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa mesta Banská Bystrica, vtedajšia interná koordinátorka pre participáciu. Po konzultácii sme sa definitívne rozhodli vyplniť prihlášku k projektu a dúfali sme v úspešný výsledok. V rámci 2-kolového aplikačného procesu sme boli napokon vybraní.

Čo nás čaká v rámci OGP local?

V prvej fáze - zhruba od januára až do marca 2021 sa budeme zúčastňovať úvodných orientačných webinárov a tréningov organizovaných Centrálou Otvoreného vládnutia vo Washingtone D. C., aby sme boli čo najviac pripravení pomáhať nášmu mestu a občianskym aktérom spoločnými silami a v partnerstve uchopiť túto výzvu - kultivovať kultúru Otvoreného vládnutia v našom meste a realizovať úlohy a ciele z toho vyplývajúce. Počas tohto obdobia plánujeme realizovať aj prípravné, sieťovacie neformálne rozhovory so všetkými, ktorých táto téma zaujíma.

V druhej fáze - od marca až do augusta 2021 nás čaká spoločná tvorba Akčného plánu otvoreného vládnutia pre Banskú Bystricu. Akčný plán sa bude koncipovať v duchu princípov OGP a špecifických potrieb občanov a mesta Banská Bystrica.

V tretej, implementačnej fáze, sa budeme spoločnými silami snažiť akčný plán pretaviť do reality a následne vyhodnotiť jeho úspešnosť. Pilotná  iniciatíva otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici bude ukončená koncom roka 2022.

Počas obdobia projektu OGP nás čaká množstvo dialógov a participatívnych konverzácií. Myslíme si, že iniciatíva otvoreného vládnutia do nášho mesta zaviala progresívny, moderný vietor, ktorý nás navyše spája s celým svetom. Pomôžte nám tento vietor rozdúchať a udržať - budeme veľmi radi, ak sa k nám pripojí čo najviac Bystričanov a spoločnými silami budeme kultivovať kultúru otvorenosti, participácie a spolupráce pre podporu inovatívneho a udržateľného rozvoja nášho mesta.