Na druhom diskusnom podujatí 31. 3. 2021 Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni sa streli aktéri z mestského úradu a občianskej spoločnosti, v celkovom počte 22 účastníkov a účastníčok. Účelom stretnutia bolo uviesť do života platformu Partnerstva pre otvorené vládnutie  a zamerať sa najmä na diskusiu o úlohách, ktoré budú mať na starosti členovia tzv. Jadra+.

Výstupy zo stretnutia sme opäť spracovali vo forme vizuálneho grafického zápisu. Zároveň sme vytvorili zoznam aktivít a oblastí, ktoré po spracovaní výstupov a samotnej skúsenosti zo stretnutia “vyplávali” na povrch, ako dôležité pre podporu tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici:

  1. stratégia pre zapájanie širokej verejnosti /mladých ľudí, zraniteľných skupín, podnikateľov, poslancov a vedenie MsÚ,
  2. technická podpora pri online stretnutiach, využívanie digitálnych nástrojov pre zdieľanie, podpora užívateľov pri využívaní digitálnych nástrojov a platforiem;
  3. používanie jednoduchšieho a rodovo citlivého jazyka;
  4. spoločné “zbieranie úrody”, zápisy zo stretnutí, interpretácia toho, čo na stretnutiach odznieva;
  5. zber informácií “Čo sa deje v meste” - zisťovanie súčasných prebiehajúcich projektov v rámci mesta na MsÚ, ale aj v občianskom sektore;
  6. lokalizácia OGP zo strategického hľadiska, umiestnenie OGP z hľadiska súčasných tvoriacich sa stratégií (UMR, Smart samospráva, atď.), z hľadiska národných, EÚ a globálnych koncepcií (Operačný program, AGENDA 2020, EÚ koncepcie).

Budeme veľmi radi, ak by ste sa chceli angažovať pri plnení niektorých týchto aktivít a stali sa spoločne s nami ich “spolu-vlastníkmi”. Pozývame Vás preto, aby ste si, podľa svojich možností a záujmu, vybrali niektorú z aktivít /oblastí a pripísali svoje meno do kolonky, ktorá prislúcha ku konkrétnej aktivite.

Pre nás to bude signál, že s Vami môžeme rátať, keď sa budeme konkrétnou aktivitou zaoberať. Uvítame tiež, ak aj Vy sami/samé iniciujete stretnutie či návrhy, ako danú aktivitu uchopiť čo najlepšie.

Výstupy a pozvánky na podujatia priebežne zverejňujeme aj na facebookovej stránke Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici.

Ak by ste mali chuť a záujem nám v niečom pomôcť, neváhajte nás prosím kontaktovať, každá spätná väzba a pomocná ruka je vítaná.

Čo je otvorené vládnutie

Účastníci stretnutia

Vizualizovaný zápis zo stretnutia