Development of the curriculum for the training “Participatory female leaders” (supported by Norwegian know-how)

About project:

In collaboration with Norwegian partner, we propose to develop a curriculum for the training programme that would focus on building capacities of female leaders in the area of participatory leadership to support the development of active and resilient society in Slovakia as well as to support the empowerment and active citizenship of women in public, civic as well as political sphere.

The purpose of the project is also to build trustful relationship with our Norwegian partners – experts Susan Morales Guerra andKirstan Paaby with the view of long-term cooperation in developing and delivering training programme ““Participatory female leaders”.

Two main areas of project’s concern are participatory and female leadership. Nowadays, the society struggles with many complex challenges worldwide as well as in Slovakia (e.g. COVID-19, sustainable development, climate change, reform and innovative challenges, erosion of democratic values, etc.). The very promising mean of dealing with such issues appears to be so called “participatory leadership” approach, that origins in the Art of Hosting concept. In participatory leadership a leader is perceived as “anyone who cares and is doing something about it”.  Participatory leadership invites people to take charge of the challenges they are facing through powerful conversational processes within their communities. The participative leaders mobilize people around them and encourage systemic practice of participatory processes. It activates the society and makes it more resilient and innovative. Especially women play an interesting role in the concept of participatory leadership, as studies shown, that women leaders or women in general, tend to naturally nurture a culture of participative approaches, just like participative leaders.

One of the main activity of the project will be to create conditions for engaging and creative conversations of project partners to bring up mutual learning and co-creation of the training curriculum "Participatory female leaders".

Project duration: Apríl 2021 – March 2022

Project team: Soňa Kariková, Dana Švihlová, Michaela Huľuková

Project partner: Phronesis S.A. - Susan Morales Guerra, Kirsten Paaby

Návrh kurikula tréningového programu „Participatívne líderky“ (s podporou nórskeho know how)

O projekte:

Zámerom projektu „Návrh kurikula tréningového programu „Participatívne líderky“ (s podporou nórskeho know how) je v spolupráci s nórskymi expertkami vypracovať kurikulum tréningového programu „Participatívne líderky“, zameraného na budovanie kapacít žien v oblasti tzv. participatívneho líderstva.

Cieľom projektu je prispieť k podpore rozvoja aktívnej a odolnej spoločnosti v SR, ako aj posilňovania aktívneho občianstva žien a ich angažovanosti v občianskej, verejnej a politickej sfére. Participatívne líderstvo sa v súčasnosti považuje za účinný prístup  pri podpore aktívnych a odolných spoločností, ktoré sú schopné riešiť súčasné komplexné problémy, ktoré trápia celý svet, vrátane Slovenska.

Idea tréningu „Participatívne líderky“ vychádza z prepojenia problematík participatívneho a ženského líderstva. Termín „participatívne lídersvo“ pochádza z konceptu „Art of Hosting (meanigful conversations)“, resp. „Umenie hostiť zmysluplné konverzácie". Výskumy ukazujú, že práve ženy inklinujú k líderstvu, ktoré podporuje inklúziiu, otvorenú komunikáciu, či participatívne konverzácie. Prepojenie tém ženského a participatívneho líderstva tak považujeme za mimoriadne účinné.

Zámerom projektu je tiež rozvinúť aktívnu spoluprácu s nórskymi partnerkami. Vzhľadom na vysokú mieru ženského a participatívneho líderstva v Nórsku, považujeme spoluprácu s nórkami za obzvlášť prínosnú. Na vypracovanie kurikula bude využité výstupy kreatívnych diskusií projektového tímu s nórskymi partnerkami, know-how nórskeho partnera, ako aj výskumné metódy tzv. analýzy prirodzene sa vyskytujúcich dát, fokusové skupiny a konzultácie s poradným tímom expertov.

Termín realizácie projektu: Apríl 2021 - Marec 2022

Projektový tím: Soňa Kariková, Dana Švihlová, Michaela Huľuková

Projektové partnerky: Susan Morales Guerra, Kirsten Paaby

 

 

"Projekt Návrh kurikula "Participatívne líderky" (s podporou nórskeho know how) je podporený zprogramu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný zFinančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava aKarpatskou nadáciou“.

Pokračovanie

asdsdf as f asdf adsf asf as asdf adsf