Development of the curriculum for the training “Participatory female leaders” (supported by Norwegian know-how)

 

Development of the project:

1st quarter of the project was dedicated to creative discussions we had with our Norwegian partners focused on exchanging the know-how, sharing information, common learning, and thinking about participatory leadership as such and co-creating in the context of curriculum development. At the beginning of the project we had to find common terminology and meanings for key terms, we want to use further in the curriculum “Participatory female leaders”.

We carried out the 1st round of online meetings with members of the advisory team in order to receive feedback on the first phase of the project of curriculum and also in order to obtain more inspirations and fresh views to support its further development. 

One of very important inputs in the initial phase of the project was also an analysis of naturally occurring data regarding educational programs and concepts about participatory and female leadership. Part of the analysis was mapping the educational needs of women in Slovakia and abroad. The absence of participatory educational approaches in Slovakia is more than apparent. That is why most of our analysis covers foreign training programs and educational possibilities. 

Within our project meetings, we are trying to work with innovative graphic online tools, for example, platform MIRO, that seems to be really helpful in all phases of the curriculum development. 

In the second quarter, we continued with mapping the educational needs of women in Slovakia by preparation and realization of three focus groups. Those 3 focus groups concentrated mainly on women working in three particular sectors: non-governmental, public administration, and politics. The participants were very helpful with the identification of their own needs or with revealing skills they want to acquire and improve. After finishing 3 sessions with those women, we have been analyzing gained data that appears to be trendsetting at designing the curriculum. 

In the 3rd quarter, we continued with processing and analyzing the focus group's data as well as incorporating those data into the current state of the curriculum. We also informed our Norwegian colleagues about the results and at a common meeting we started discussing possible innovative methods that could be used in the training program. 

We dedicated the second part of the quarter to the preparation of the International online workshop, organized together with our partners from Norway. The topic of this workshop was: “How to overcome barriers in masculine culture if you want to be a participatory leader.” It took place on the 7th of December 2021 at 6 pm on the online platform ZOOM. The program of this workshop consisted of raising awareness about participatory female leadership, this block was prepared and presented by Susan M. Guerra from PHRONESIS SA. Storytelling, as another part of the workshop, was carried out by Kirsten Paaby (PHRONESIS SA) and Hana Stelzerová (Czech women's lobby) who prepared inspirational private stories. The way we were leading the workshop was very intuitive and in the end, another participant shared her story unexpectedly. Storytelling was followed by a plenary discussion. The aim of this workshop was mainly to inform and raise awareness about participatory leadership and inspire each other in the awakening of this kind of “leader” in every one of us. Participants of the workshop also became part of our database and network that we started creating. We believe that this meeting might have been the first one, but definitely not the last.  (You can find the Input of Susan and Kirsten in short videos below.)

By the end of 2021, we have to make several project decisions. However, we are successfully approaching the last phase of the project. See you all in 2022.

Návrh kurikula tréningového programu „Participatívne líderky“ (s podporou nórskeho know how)

 

Vývoj projektu:

V prvom kvartáli projektu sme spolu s Nórskymi partnerkami absolvovali niekoľko kreatívnych diskusií zameraných na výmenu know how, zdieľanie informácií, vzájomné učenie sa, spoločné rozmýšľanie a spolu-kreovanie v kontexte rozvoja kurikula tréningu "Participatívne líderky".  

Zrealizovali sme tiež 1. kolo stretnutí s členmi poradného tímu v online priestore za účelom spätnej väzby na výstupy 1. etapy rozvoja kurikula ako aj získanie ďalších inšpirácii a vhľadov pre podporu jeho rozvoja. 

V neposlednom rade bola dôležitým informačným vstupom aj analýza prirodzene sa vyskytujúcich dát v oblasti vzdelávacích konceptov o participatívnom a ženskom líderstve, a tiež mapovanie vzdelávacích potrieb žien na Slovensku a v zahraničí. Absencia týchto prístupov a vzdelávania v danej oblasti v našich zemepisných šírkach je viac ako zjavná. Práve preto sme analyzovali najmä zahraničné tréningové programy a možnosti vzdelávania.

V rámci našich projektových stretnutí sa snažíme pracovať s inovatívnymi grafickými nástrojmi, napr. na platforme Miroboard. 

Druhý „letný“ kvartál pokračoval v duchu mapovania vzdelávacích potrieb žien na Slovensku prostredníctvom prípravy a realizácie troch fokusových skupín. Tri fokusové skupiny sa zameriavali na ženy pôsobiace v rôznych sektoroch: neziskový sektor, verejná správa a ženy v politike. Účastníčky nám veľmi pomohli s identifikáciou ich vlastných potrieb v oblasti vzdelávania, či s odhalením zručností, v ktoré by rady nadobudli alebo sa v nich dokázali zdokonaliť. Po uskutočnení fokusových skupín sme podrobne analyzovali získané vstupy, ktoré sú smerodajnými informáciami pri dizajne nášho kurikula. 

Tretí kvartál projektu pokračoval spracovávaním dát z fokusových skupín a ich inkorporáciou do existujúceho stavu rozvoja kurikula. Tiež sme informovali o výsledkoch analýzy naše Nórske kolegyne, s ktorými sme sa ponorili už aj do výberu inovatívnych vzdelávacích metód, ktoré by sme mohli použiť v tréningovom programe.

Druhú časť kvartálu sprevádzala príprava na medzinárodný workshop, ktorý sme organizovali spoločne s Nórkami na tému: „Ako prekonávať bariéry maskulínnej kultúry, keď chcete byť participatívnou líderkou“. Workshop sa uskutočnil 7.12. o 18:00 na platforme Zoom v anglickom jazyku. Na programe workshopu bol osvetový vstup Susan M. Guerra z Nórska na tému participatívneho ženského líderstva, a pokračovali sme „storytellingom“ (hovorenie a učenie sa cez príbehy) ďalších hostiek. Kirsten Paaby si spolu s Hanou Stelzerovou z Českej ženskej lobby pripravili inšpiratívne príbehy. Celý workshop sme sa snažili viesť veľmi intuitívne a napokon sa so svojím príbehom podelila aj ďalšia z účastníčok. Nasledovala diskusia v pléne, ktorá opäť priniesla jedinečné pohľady účastníčok na problematiku participatívneho ženského líderstva. Za cieľ workshopu sme si kládli najmä informovať a zvyšovať povedomie o myšlienke participatívneho líderstva a inšpirovať sa navzájom v prebudení takejto „líderky“ v každej z nás. Účastníčky workshopu taktiež rozširili našu databázu kontaktov a možností sieťovania sa a sme presvedčené o tom, že toto stretnutie mohlo byť prvé, ale rozhodne nie posledné☺

(Krátke ukážky príbehov si môžete pozrieť vo videách nižšie.)

Do konca roka nás ešte čaká niekoľko projektových rozhodnutí, ale úspešne sa blížime k poslednej etape projektu.

Vidíme sa v roku 2022. 

The start of the last quarter of the project was a bit slower, than the beginning of the year started. Together, our Slovak team worked on the development and update of the curriculum itself before we organized final meetings with the advisory team. We had also chosen another two members of our advisory team with whom we decided to share our curriculum and get valuable feedback that we tried to incorporate into the curriculum. In the end, the members of the advisory team were following: Hana Stelzerová (Czech women's lobby), Michal Sedlačko (Research Associate at Research Institute for Managing Sustainability, WU Wien), Peter Maľa (EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe) and Michaela Beran Sladkayová (Department of Andragogy, University of Matej Bel, Banská Bystrica). 

In February, we organized an awareness workshop on the same topic as last December. However, this time with Slovak participants, in the Slovak language. 

On the 10th of February, we met with almost 30 women on Zoom. With them, we could again discuss the importance of participatory leadership and the existence of various barriers that are currently struggling within Slovakia. We divided the meeting into 3 parts: raising awareness, storytelling, and the plenary discussion. Our invitation to tell their stories accepted precious guests: Beata Hirt (Healthy City Community Foundation from Banská Bystrica, Oľga Pietruchová (Ministry of justice Slovakia), and Hana Kasová (Member of city council, Banská Bystrica). Shared stories were later discussed in break-out rooms and the most striking ideas were also mentioned in the plenary discussion. Again, we witnessed inspirational, thought-provoking ideas and reflections, if women are naturally closer to perform participatory leadership and if yes, why is that so. Listening to those group conversations, as well as learning about the needs of our participants was a clear confirmation of the necessity of education in participatory leadership. The event also showed the desire to learn and be trained in the skills needed to practice this type of leadership.

One smaller event happened also in March. Mostly we presented our project's result and possible participation in the pilot to women working in public administration who might become potential participants. 

After successful events, we had several meetings with Norwegian partners, where we introduced finalized version of the curriculum. They gave us useful tips and common discussions gave us valuable feedback that helped us with the final touch. The Norwegian part of our team also worked on multiple articles/blogs that we will be continuously publishing. 

In the end, we handed over the final version of the curriculum for assessment to the opponent. Receiving his evaluation is the official end of our project. Although this project ends, our work and plans are far from the end. The most important is the sustainability of the project: continue with a pilot year of the training program with this curriculum as the base. 

Wish us best of luck.

Posledný kvartál projektu sa rozbiehal pomalšie, ako to častokrát na začiatku roka býva. Spolu s kolegyňami sme pracovali najmä na dopĺňaní kurikula aby sme mohli zorganizovať posledné spoločné stretnutia s poradným tímom. Okrem finálnych stretnutí s časťou poradného tímu, ktorá s nami bola od samého začiatku, sme vybrali aj ďalších 2 členov s ktorými sme sa rozhodli pozdieľať kurikulum a získať od nich spätnú väzbu, ktorú sme sa snažili podľa možnosti zapracovať.  Členmi poradného tímu sa stali Hana Stelzerová (Česká ženská lobby), Michal Sedlačko (​​Platforma pre poznatkové riadenie, Rakúsko), Peter Maľa (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe) a Michaela Beran Sládkayová (Katedra andragogiky, Univerzita Mateja Bela). 

Vo februári sme usporiadali osvetový workshop na rovnakú tému ako v decembri, tentokrát však so slovenskými účastníčkami, v slovenčine. 

Dňa 10.2.2022 sa s nami na ZOOMe zišlo takmer 30 žien, s ktorými sme mohli opäť preberať dôležitosť participatívneho líderstva a existenciu rôznych bariér v súčastnej spoločnosti s ktorými sa stále stretávajú ženy na Slovensku. Stretnutie sme rozdelili na 3 časti: osvetovú, príbehovú a napokon diskusnú časť v skupinách a v pléne. Naše pozvanie porozprávať o bariérach  prijali vzácne hosťky: Beata Hirt (Komunitná nadácia Zdravé mesto) z Banskej Bystrice, Oľga Pietruchová (Ministerstvo spravodlivosti SR) a Hana Kasová (poslaknyňa mestského zastupiteľstva BB). Pozdieľané príbehy sme potom rozoberali v skupinách a napokon hlavné myšlienky odzneli aj v pléne. Boli sme opäť svedkami inšpiratívnych výmien a zamyslení, či sme my ženy prirodzene uspôsobené inklinovať k participatívnemu vedeniu a prečo. Nasávať tieto skúsenosti zo skupinových konverzácii, ako aj počúvať  potreby našich účastníčok bolo opäť len potvrdením nevyhnutnosti vzdelávania a trénovania zručností týkajúcich sa participatívneho líderstva.

Jedno menšie osvetové stretnutie nás čakalo aj v marci, využili sme ho najmä na predstavenie kurikula ženám zo samosprávy a zároveň potenciálnym účastníčkam pilotného ročníka. 

Po úspešných podujatiach sme zrealizovali spoločné stretnutia s Nórskymi partnerkami, ktorým sme predstavili naše kurikulum. Dali nám užitočné typy a spoločná diskusia nám dala cennú spätnú väzbu pri dopracovaní kurikula do jeho konečnej podoby. Nórska časť nášho tímu tiež pracovala na viacerých odborných článkoch, ktoré budeme postupne publikovať. 

Takto sfinalizované kurikulum sme odovzdali na posúdenie oponentovi. Jeho posudok je zároveň ukončením projektu.  Hoci sa týmto  náš projekt končí, no naša práca ani zďaleka nie. Plány máme jasné: pokračovať pilotným ročníkom tréningového programu, kde nám toto kurikulom poslúži ako základ. 

Držte nám palce.

 

About project :

In collaboration with Norwegian partner, we propose to develop a curriculum for the training program that would focus on building capacities of female leaders in the area of participatory leadership to support the development of active and resilient society in Slovakia as well as to support the empowerment and active citizenship of women in public, civic as well as the political sphere.

The purpose of the project is also to build a trustful relationship with our Norwegian partners – experts Susan Morales Guerra and Kirsten Paaby with the view of long-term cooperation in developing and delivering training program “Participatory female leaders”.

Two main areas of the project’s concern are participatory and female leadership. Nowadays, society struggles with many complex challenges worldwide as well as in Slovakia (e.g. COVID-19, sustainable development, climate change, reform and innovative challenges, erosion of democratic values, etc.). The very promising mean of dealing with such issues appears to be so-called “participatory leadership” approach, that origins in the Art of Hosting concept. In participatory leadership, a leader is perceived as “anyone who cares and is doing something about it”.  Participatory leadership invites people to take charge of the challenges they are facing through powerful conversational processes within their communities. The participative leaders mobilize people around them and encourage systemic practice of participatory processes. It activates society and makes it more resilient and innovative. Especially women play an interesting role in the concept of participatory leadership, as studies have shown, that women leaders or women in general, tend to naturally nurture a culture of participative approaches, just like participative leaders.

One of the main activities of the project will be to create conditions for engaging and creative conversations of project partners to bring up mutual learning and co-creation of the training curriculum "Participatory female leaders".

Project duration: Apríl 2021 – March 2022

Project team: Soňa Kariková, Dana Švihlová, Michaela Huľuková

Project partner: Phronesis S.A. - Susan Morales Guerra, Kirsten Paaby

 

O projekte:

Zámerom projektu „Návrh kurikula tréningového programu „Participatívne líderky“ (s podporou nórskeho know how) je v spolupráci s nórskymi expertkami vypracovať kurikulum tréningového programu „Participatívne líderky“, zameraného na budovanie kapacít žien v oblasti tzv. participatívneho líderstva.

Cieľom projektu je prispieť k podpore rozvoja aktívnej a odolnej spoločnosti v SR, ako aj posilňovania aktívneho občianstva žien a ich angažovanosti v občianskej, verejnej a politickej sfére. Participatívne líderstvo sa v súčasnosti považuje za účinný prístup  pri podpore aktívnych a odolných spoločností, ktoré sú schopné riešiť súčasné komplexné problémy, ktoré trápia celý svet, vrátane Slovenska.

Idea tréningu „Participatívne líderky“ vychádza z prepojenia problematík participatívneho a ženského líderstva. Termín „participatívne lídersvo“ pochádza z konceptu „Art of Hosting (meanigful conversations)“, resp. „Umenie hostiť zmysluplné konverzácie". Výskumy ukazujú, že práve ženy inklinujú k líderstvu, ktoré podporuje inklúziiu, otvorenú komunikáciu, či participatívne konverzácie. Prepojenie tém ženského a participatívneho líderstva tak považujeme za mimoriadne účinné.

Zámerom projektu je tiež rozvinúť aktívnu spoluprácu s nórskymi partnerkami. Vzhľadom na vysokú mieru ženského a participatívneho líderstva v Nórsku, považujeme spoluprácu s nórkami za obzvlášť prínosnú. Na vypracovanie kurikula bude využité výstupy kreatívnych diskusií projektového tímu s nórskymi partnerkami, know-how nórskeho partnera, ako aj výskumné metódy tzv. analýzy prirodzene sa vyskytujúcich dát, fokusové skupiny a konzultácie s poradným tímom expertov.

Termín realizácie projektu: Apríl 2021 - Marec 2022

Projektový tím: Soňa Kariková, Dana Švihlová, Michaela Huľuková

Projektové partnerky: Susan Morales Guerra, Kirsten Paaby

 

"Projekt Návrh kurikula "Participatívne líderky" (s podporou nórskeho know how) je podporený zprogramu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný zFinančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava aKarpatskou nadáciou“.