Kríza COVID 19 má bezprecedentný vplyv na celú spoločnosť, či už na vzťahy medzi jednotlivcami alebo v rámci spoločenských štruktúr. Využívať nástroje dialógu, resp. dialógové a participatívne procesy pre zvládanie a riešenie komplexných, chaotických a dynamických situácií, akými je aj situácia spôsobená vírusom COVID-19, odporúčajú mnohé kľúčové medzinárodné inštitúcie (napr. EÚ, OECD, OSN), vzhľadom na ich početné prínosy, ako napr.:

  • kvalitné, udržateľné a inovatívne riešenia, politiky a programy;
  • budovanie kapacít aktérov zúčastňujúcich sa participatívnych a dialógových procesov;
  • občianska mobilizácia a aktívne občianstvo;
  • inklúzia, sociálna súdržnosť, prosociálnosť a sociálny kapitál (INVOLVE, 2005).

Kríza COVID-19 prináša nielen riziko izolácie, ale zdôrazňuje aj sociálne nerovnosti a problematiku vylúčených a zraniteľných skupín. Pre udržateľné zvládnutie tejto krízy je nutné poznať potreby najzraniteľnejších a viesť s nimi dialóg viac, ako kedykoľvek predtým.

Tento jedinečný kontext vnímame ako príležitosť na prehodnotenie sociálnej súdržnosti, kultúry dialógu a spolupráce v spoločnosti. Ako príležitosť pre podporu rozvoja a využívania inovatívnych nástrojov a platforiem dialógu, pre podporu participatívnych spôsobov spravovania vecí verejných a riešení problémov.

V reakcii na COVID 19 sme zorganizovali s cieľom podpory sociálnej súdržnosti - Dialóg 4: „Spájanie sa online v časoch fyzickej izolácie“ v online prostredí a s cieľom podpory transformačného potenciálu COVID-19 - Dialóg 5: "Bystrica mení svet", na ktorom mali možnosť účastníci participovať kombinovane - online, ako aj vo fyzickom prostredí.